فیزیک سال دوم نمودار شناسی

حجم فایل : 640.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
نمودار شناسی جهت حرکت با نمودار سرعت زمان: تندشونده یا کندشونده بودن حرکت: نمودار سرعت-زمان متحرکی به صورت زیر است. تند شونده یا کندشونده بودن حرکت را در هر قسمت بررسی نمایید.
کندشونده یا تند شونده بودن! در شکل روبرو نمودار مکان-زمان حرکتی را روی خط راست مشاهده می کنید که قسمتی از یک سهمی است. معادله مکان-زمان آن را با محاسبات لازم بدست آورده و نمودار سرعت-زمان آن را رسم کنید.
سطح زیر نمودار v-t: شکل روبه رو نمودار سرعت زمان متحرکی است که بر روی خط راست در مدت t ، مسافت 45 متر را پیموده است. سرعت متوسط آن را در مدت t به دست آورید.
پایان...